Rallisaguen Serif 来自DYSA Studio,是一款手绘风格的衬线字体,干净、现代、简约、优雅,时尚设计风格的完美选择。非常适用于图形设计,例如徽标、品牌、名片、礼品卡、T 恤、封面、缩略图、印刷品、海报、摄影等


这里提供演示版下载,Rallisaguen Serif 字体免费供个人使用,如需完整版和商业用途,请访问源址。

格式 :OTF、TTF、WOFF


Rallisaguen字体,免费供个人使用! Rallisaguen字体,免费供个人使用! Rallisaguen字体,免费供个人使用! Rallisaguen字体,免费供个人使用! Rallisaguen字体,免费供个人使用! Rallisaguen字体,免费供个人使用! Rallisaguen字体,免费供个人使用! Rallisaguen字体,免费供个人使用! Rallisaguen字体,免费供个人使用! Rallisaguen字体,免费供个人使用! Rallisaguen字体,免费供个人使用!