logo设计/VI设计/品牌设计/品牌策划/品牌设计/视觉传达/空间设计/包装设计
项目丨PROJECT
嘿糖 HEY SUGAR / 宁波 / 2021.08

服务丨SERVICE
品牌升级 / 品牌梳理 / VIS系统设计 / 空间设计

团队丨TEAM
项目管理 / 张博  设计总监 / 霍超锋
设计团队 / 赵凌霄 张俊越
物料拍摄 / 承奇视觉


HEY SUGAR 嘿糖 品牌全案策划设计

HEY SUGAR 嘿糖 品牌全案策划设计

HEY SUGAR 嘿糖 品牌全案策划设计

HEY SUGAR 嘿糖 品牌全案策划设计

HEY SUGAR 嘿糖 品牌全案策划设计

HEY SUGAR 嘿糖 品牌全案策划设计

HEY SUGAR 嘿糖 品牌全案策划设计

HEY SUGAR 嘿糖 品牌全案策划设计

HEY SUGAR 嘿糖 品牌全案策划设计

HEY SUGAR 嘿糖 品牌全案策划设计